REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Luxury Meals - catering dietetyczny
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez LUXURY SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie UL. ZŁOTA 75A / 7,
00-819 Warszawa, KRS: 0000998681, NIP: 5273024841

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
§2 DEFINICJE

Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez Luxury Meals - catering dietetyczny posiłków w zestawach w ramach
tzw. cateringu dietetycznego.

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystające z Usług.
§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w, wybranym przez Klienta,
jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”).

2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej https://luxurymeals.com/.

3. Każda dieta z oferty Luxury Meals - catering dietetyczny to zestaw wybranych posiłków, zgodnie z
wybranym wariantem diety.

4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym
samoprzylepną etykietą. Posiłki dostarczane są w papierowej torbie oznaczonej adresem i
informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia,
określone są w cenniku Luxury Meals - catering dietetyczny, dostępnym na stronie https://luxurymeals.com/.

6. Dieta testowa to zestaw jedno lub trzy dniowy, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak
wygląda i smakuje dieta Luxury Meals - catering dietetyczny. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni
Klienci danego dnia w danej diecie, lecz opatrzona jest niższą ceną.

7. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

8. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.
§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę,
zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

a) Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem https://luxury-meals.com/
dostępny przez 24h na dobę.

b) E-mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

2. Diety realizowane są od 48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia
wpłaty.

3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny +48 511 075 993, mailowy [email protected]

4. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia
otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane
Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny
poszczególnych dostaw oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności
na adres mailowy oraz podanie prawidłowych danych, w tym adresu email oraz numeru
telefonu.

6. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i
ubiegania się o zwrot należności.

7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych,
adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego
adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

8. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający
zobowiązany jest poinformować Luxury Meals - catering dietetyczny o wszelkich
dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub
dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych
produktów.

9. Przyjęcie i zrealizowanie

Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w
ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Luxury Meals - catering dietetyczny za
ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw
składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Luxury Meals - catering dietetyczny o
pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
10. Obszar dostaw:

Diety dostarczane są do wybranych miast i miejscowości możliwych do
sprawdzenia w zakładce „Gdzie dostarczamy”. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości
dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwość
dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod
wskazany adres, wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym
kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.

11. Promocje i kody rabatowe - aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz
w mediach społecznościowych.
§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją, na
podstawie potwierdzenia Zamówienia, w następujący sposób: przelewem on-line lub
klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.

2. Luxury meals - catering dietetyczny uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do
czasu otrzymania należności za dane Zamówienie.
§6 DOSTAWA

1. Klient ma możliwość podania preferowanych / opcjonalnych godzin dostarczenia Zamówienia.
Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż
preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 01:30 – 9:00.

2. Dostawy realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów, o których Luxury Meals - catering dietetyczny poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, emailowo lub poprzez informację na załączonych do diet liście.

3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby
upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do
godz. 08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi
dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim
wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części
przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu
nieotrzymania Zamówienia.

4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Luxury Meals - catering dietetyczny (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących
utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji,
rekompensata ani odszkodowanie.

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS Cov2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego Luxury Meals -catering dietetyczny dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po
zakończeniu kwarantanny.

§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych
dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta
od Luxury Meals - catering dietetyczny wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do
zawieszenia Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za
Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do
wykorzystania.
3. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania Zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient
zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 6:00 na dwa dni poprzedzające dostawę.
4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w
trakcie trwania Zamówienia.

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia, lub sposobu jego realizacji, ze złożonym
Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji
(„Reklamacja”) w terminie 24h od chwili realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po
upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy
zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.

2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod
adresem: [email protected]

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia
reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 7 dni
roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu Reklamacji Luxury Meals - catering dietetyczny poinformuje
Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź
rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny
bądź drogą e-mailową.

6. W razie stwierdzenia przez Luxury Meals - catering dietetyczny, iż Reklamacja jest niezasadna, w
szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Luxury meals -catering dietetyczny  poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym
niż 7 dni, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Luxury meals - catering dietetyczny informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o
prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu
Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27
wymienionej Ustawy, z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie
przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

2. W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia lub przepisania
zamówienia na inną osobę.

3. Nie ma możliwości rezygnacji z diety (zwrotu pobranej opłaty) po wykorzystaniu trzech
pełnych dni diety, uznawanych za dni próbne korzystania z diety.

§10 PROMOCJE
Promocje organizowane przez Luxury meals - catering dietetyczny nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie
napisane w warunkach. Z Promocji dotyczącej 50 pkt, które klient otrzymuje przy wyrażeniu zgód
marketingowych skorzystać można tylko raz. Każdorazowa próba w postaci zakładania nowych
fikcyjnych kont, niepoprawnych adresów e-mail oraz podawania nieprawdziwych danych, skutkować
będzie natychmiastową blokadą Zamówienia. Promocje organizowane przez Luxury meals - catering dietetyczny nie łączą się ze sobą.

§11 Panel Klienta/Aplikacja Luxury meals - catering dietetyczny

1. Nie ma możliwości wyboru menu.

Skład dań podany w panelu może ulec niewielkim
modyfikacjom związanym z dostępnością produktów u producentów. Zmiany te nie dotyczą
alergenów zgodnie z Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.

2. Oceny posiłków możliwe są przez 72 h po dostawie. W przypadku braku oceny w
wyznaczonym terminie funkcja ta zostaje automatycznie zablokowana.
3. Zmiany terminów dostaw oraz przełożenia diet na inny dzień możliwe są do godziny 10:00 na
dwa dni poprzedzające dostawę.
4. Zmiana rodzaju diety możliwa jest na 72 h przed planowaną dostawą
5. UWAGA - Promocje nie dotyczą zestawów testowych.

§12 REGULAMIN
1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.
2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.