fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LUXURY-MEALS.COM

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez
DAMIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w ŁOMIANKACH, ul. ŁĄKOWA 39 lok 2
05-092 ŁOMIANKI, KRS: 0001077026, NIP: 1182275452
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE
POSIŁEK – Przygotowane i dostarczone przez LUXURY-MEALS.COM gotowe posiłki.
KLIENT– Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystające z Usług.

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest POSIŁEK albo POSIŁKI w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie.
2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej
3. Każda dieta z oferty LUXURY-MEALS.COM to zestaw wybranych posiłków, zgodnie z wybranym wariantem diety.
4. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą.
Posiłki dostarczane są w papierowej torbie oznaczonej adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.
5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w cenniku LUXURY-MEALS.COM
6. Nie oferujemy zamówień testowych.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie POSIŁKU następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z zakupu POSIŁKU
a) Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem https://luxury-meals.com/ dostępny przez 24h na dobę.
b) E-mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@luxury-meals.com.
2. Zamówienia realizowane są od 48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty.
3. Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny 690 688 501, mailowy kontakt@luxurymeals.com
4. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrane posiłki, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw oraz inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłowych danych, w tym adresu email oraz numeru telefonu.
6. Klient składając zamówienie rezygnuje jednocześnie z prawa rezygnacji i zwrotu należności
ze względu na zamawianie gotowych posiłków z krótkim terminem przydatności produkowanych specjalne pod zamówienie.
7. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych,
adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia –  nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności LUXURY-MEALS.COM za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta,
lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu LUXURY-MEALS.COM o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.
9. Obszar dostaw: Diety dostarczane są do wybranych miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w zakładce „Gdzie dostarczamy”. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwość dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@luxurymeals.com. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres, wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.
11. Promocje i kody rabatowe – aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz w mediach społecznościowych.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją, na podstawie potwierdzenia Zamówienia, w następujący sposób: przelewem on-line lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy, dostępny również w stopce strony w zakładce „O nas”.
2. LUXURY-MEALS.COM uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane Zamówienie.

§6 DOSTAWA
1. Klient ma możliwość podania preferowanych / opcjonalnych godzin dostarczenia Zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy 01:30 – 9:00.
2. Dostawy realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty – zestawy
weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów, o których LUXURYMEALS.COM poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, e-mailowo.
3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 06:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
4. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy LUXURYMEALS.COM (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS Cov-2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego LUXURY-MEALS.COM dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po zakończeniu kwarantanny.

§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA
1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od LUXURY-MEALS.COM wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania.
3. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania Zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 6:00 na dwa dni poprzedzające dostawę.
4. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania Zamówienia. Równowartość tej różnicy może być wymieniona na punkty lojalnościowe, które to punkty Klient może wykorzystać przy kolejnym zamówieniu.

§8 REKLAMACJE
1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia, lub sposobu jego realizacji, ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 24h od chwili realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.
2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@luxury-meals.com
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu Reklamacji LUXURY-MEALS.COM poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
6. W razie stwierdzenia przez LUXURY-MEALS.COM, iż Reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, LUXURY-MEALS.COM poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 21 dni, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. LUXURY-MEALS.COM informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12
Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)
Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
o którym mowa w art. 27 wymienionej Ustawy, z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane POSIŁKI o krótkim okresie przydatności do spożycia,
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.
2. W przypadku chęci rezygnacji z zamówionych posiłków istnieje możliwość jej zawieszenia lub przepisania zamówienia na inną osobę.
3. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych posiłków (zwrotu pobranej opłaty).Równowartość środków
pozostałych po zgłoszeniu zmian w Zamówieniu, lub jego zawieszeniu, zostaje zamieniona na
punkty lojalnościowe. Punkty lojalnościowe są do wykorzystania w późniejszym okresie.

§10 PROMOCJE
Promocje organizowane przez LUXURY-MEALS.COM nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach. Z Promocji dotyczącej 50 pkt, które klient otrzymuje przy wyrażeniu zgód marketingowych skorzystać można tylko raz. Każdorazowa próba w postaci zakładania nowych fikcyjnych kont, niepoprawnych adresów e-mail oraz podawania nieprawdziwych danych, skutkować będzie natychmiastową blokadą Zamówienia. Promocje organizowane przez LUXURY-MEALS.COM nie łączą się ze sobą.
§11 Panel Klienta/Aplikacja LUXURY-MEALS.COM
1. Menu można wybierać najpóźniej na 72 h przed planowaną dostawą. W przypadku braku wyboru, bądź zamówienia diety rozpoczynającej się w terminie krótszym niż 72 h, Klient otrzyma menu domyślne dla wybranej diety. Skład dań podany w panelu może ulec niewielkim modyfikacjom związanym z dostępnością produktów u producentów. Zmiany te nie dotyczą alergenów zgodnie z Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.
2. Oceny posiłków możliwe są przez 72 h po dostawie. W przypadku braku oceny w wyznaczonym terminie funkcja ta zostaje automatycznie zablokowana.
3. Zmiany terminów dostaw oraz przełożenia diet na inny dzień możliwe są do godziny 10:00 na dwa dni poprzedzające dostawę.
4. Zmiana rodzaju posiłków możliwa jest na 72 h przed planowaną dostawą

§12 REGULAMIN
1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Polityka prywatności – RODO oraz COOKIES

§1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat Polityki Prywatności stosowanej z firmie Luxury Meals – catering dietetyczny
  Administratorem danych osobowym jest firma  DAMIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie
  UL. ŁĄKOWA 39 lok 2, KRS: 0001077026, NIP: 1182275452

§2. Informacje na temat Polityki

 1. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie będącym podstawą prawną do ich wykorzystania. W przypadku wprowadzenia zmian w sposobie gromadzenie lub przetwarzania danych osobowych spowodowanych rozbudowaniem oferty, zostaną Państwo o tym poinformowani. O ile nie określono inaczej, nowe usługi będą podlegać postanowieniom zawartym w niniejszej Polityce.

 2. Celem niniejszej Polityki jest: zagwarantowanie, że rozumieją Państwo, jakie dane osobowe pobierane są za Państwa zgodą, powody, dla których są gromadzone i wykorzystywane oraz komu są udostępniane; wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystywane są przekazywane dane; wyjaśnienie Państwa praw oraz preferencji odnośnie do gromadzonych danych osobowych oraz sposobu, w jaki chroniona jest Państwa prywatność.

§3. Państwa prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym następujące prawa dotyczące ich danych osobowych:
a.                  prawo do bycia informowanym oraz do dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
b.                  prawo do żądania poprawienia bądź aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
c.                   prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d.                  prawo do żądania zaprzestania przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych na stałe bądź tymczasowo;
e.                  prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji bądź celów marketingowych;
f.                    prawo do żądania elektronicznej kopii danych osobowych lub przekazania ich do wykorzystania przez strony trzecie;
g.                  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
h.                  prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§4. Sposób gromadzenia danych

Dane gromadzone są na następujących etapach:
a.                  w trakcie składania zamówienia – są to dane konieczne do realizacji zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego;
b.                  w trakcie trwana zamówienia – rodzaj diety, preferencje żywieniowe, adres dostawy;
c.                   w trakcie korespondencji drogą e-mail – zależnie od treści wiadomości, zapisywane są informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, preferencjach żywieniowych oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§5. Rodzaj i cel wykorzystywania danych osobowych

Administrator wykorzystuje następujące dane osobowe:
a.                  imię i nazwisko – przetwarzane w celu weryfikacji płatności i uwag klienta, utrzymywania korespondencji e-mail, dokonywania zmian w zamówieniach i dostawach;
b.                  adres e-mail – przetwarzany w celu korespondencji e-mail, utrzymywania kontaktu z klientem, rozliczania zamówień oraz informowania o ewentualnych zmianach w zamówieniu;
c.                   numer telefonu – przetwarzany w celu informowania o zmianach, przerwach w pracy, nagłych opóźnieniach w dostawie oraz trudnościach z dostawą zamówienia;
d.                  adres dostawy – przetwarzany w celu dostawy zamówienia oraz naliczania zniżek lub dopłat za dostawę.
Podstawą do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego. Podanie wymienionych wyżej danych osobowych jest konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy zamówienia.

§6. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. W celu realizacji warunków Umowy Sprzedaży Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, kurierskie, księgowe oraz operatorzy płatności. Wymienione firmy nie są administratorami Państwa danych osobowych, zatem mogą je przetwarzać, ale nie mogą w dowolny sposób dysponować nimi.
  2.Państwa dane udostępniać możemy urzędom państwowym (np. Urzędowi Skarbowemu) lub innym podmiotom, które będą miały prawną podstawę do dostępu do Państwa danych osobowych.
  3.      Państwa dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.

§7. Zatrzymywanie i usuwanie danych

 1. Dane osobowe klienta przechowywane będą tak długo jak to konieczne w celu dostarczania zamówień oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie statystyk lub realnych danych biznesowych, potrzeby rozwoju oferty oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych czy rozstrzyganie konfliktów.
  2.Na Państwa wniosek dane osobowe mogą zostać usunięte lub zanonimizowane, by nie mogłby już służyć do Państwa identyfikacji.

§8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest poufność danych osobowych klientów, z związku z czym podejmujemy wszelkie kroki, aby je chronić. Należy jednak mieć na uwadze, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy zasady pomagające chronić dane osobowe, takie jak: polityka bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników.

§9. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo zapisy Polityki Prywatności mogą się zmieniać. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Polityce, zostaną Państwo o tym należycie poinformowani, np. drogą mailową. Prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

§10. Informacje końcowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając wiadomość na adres kontakt@luxury-meals.com

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym – przeglądarce internetowej, z której korzystasz.

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów – dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;

 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;

 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.

Wykorzystywane narzędzia firm trzecich

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

[userfeedback id=1]